kurikulum

Kurikulum SRITI merupakan intergrasi daripada empat komponen utama (TQS, KAFFAH, KSSR dan Diniyah) untuk mencapai visi dan misi SRITI. Keempat-empat komponen ini disepadukan untuk menghasilkan kurikulum SRITI – KAFFAH yang memenuhi tuntutan fardu ain dan fardu kiyafah selaras dengan Falsafah Pendidikan SRITI (FPS).

Komponen-komponen yang terdapat di dalam kurikulum SRITI – KAFFAH adalah seperti berikut;

Tahfiz Al-Quran dan
As-Sunnah (TQS)

Komponen pertama di dalam Kurikulum SRITI adalah Kurikulum Tahfiz, Al-Qur’an dan As-Sunnah. Ia mengandungi tiga bahagian iaitu Pra Tahfiz, Al-Quran (tematik) dan Hadis Pilihan Bertema.

Ketiga-tiga komponen ini dibahagikan kepada 6 tahap yang berbeza. Tahap-tahap yang ditetapkan adalah bukan mengikut tahun, sebaliknya berdasarkan perkembangan kognitif dan kemampuan murid.

Kurikulum Standard
Sekolah Rendah (KSSR)

KSSR merupakan kurikulum baharu bagi mengantikan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) yang telah diguna pakai di semua sekolah rendah Kementerian Pendidikan Malaysia di seluruh negara.

Pada tahun 2017, KSSR semakan digunakan sebagai penambahbaikan kepada KSSR yang diperkenalkan pada tahun 2011.

Kurikulum Diniyah
(KAFA)

SRITI menggunapakai kurikulum Kelas al-Quran dan Fardhu Ain (KAFA) daripada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) sebagai kurikulum diniyiah dengan mengambil kira nilai-nilai KAFFAH.

Kurikulum Diniyah adalah satu usaha untuk mendidik dan membentuk pelajar yang beragama Islam ke arah memperkembangkan fitrah individu selaras kehendak al-Quran dan as-Sunnah. Ia memberi peluang kepada murid SRITI untuk menduduki Ujian Penilaian Kelas KAFA (UPKK) pada tahun 5.

Kurikulum Fardu Ain dan
Fardu Kifayah (KAFFAH)

Kurikulum pendidikan KAFFAH dibangunkan khusus untuk pendidikan sekolah rendah. Ia bertujuan untuk memberi nilai tambah kepada kurikulum KSSR dan Diniyah yang sedia ada bagi memenuhi keperluan kepada kurikulum berteraskan paradigma tauhid berpandukan al-Quran dan as-Sunnah.

Pembangunan kandungan bahan pembelajaran mengambil kira perkembangan individu muslim secara menyeluruh dan seimbang dalam melahirkan insan Rabbani Murabbi.

Scroll to Top